Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinasyonunda hazırlanan eylem planının temel politika ekseni, "eğitim", "sağlık", "ekonomi", "liderlik ve karar alma mekanizmalarına katılım", "çevre ve iklim değişikliği" olarak belirlendi.

Yozgat dahil 81 ildeki kadınları ilgilendiren plan hakkında edinilen bilgiye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının öncülüğünde hazırlanan "Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı", ilgili tüm kurum ve kuruluşların katkıları alınarak "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla hazırlandı.

Planın, kamu kurumları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla eş güdüm içerisinde yürütülmesi hedefleniyor.

Kadınların Gücüne Güç Katacak Plan! (3)

5 TEMEL POLİTİKA EKSENİ

Yeni eylem planının temel politika eksenleri, "eğitim", "sağlık", "ekonomi", "liderlik ve karar alma mekanizmalarına katılım", "çevre ve iklim değişikliği" olarak belirlendi.

Buna göre, eğitim alanında "kadınlar ve kız çocuklarının hayat boyu öğrenme dahil, eğitimin tüm kademelerine tam erişimleri ve etkin katılımlarını sağlamak" temel amacı doğrultusunda, kadınların okuryazarlık oranının yüzde 100 seviyesine yükseltilmesi ve nitelikli okuryazarlık düzeylerinin artırılmasını hedefleniyor.

Zorunlu örgün eğitim kademelerinin tamamında kız çocuklarının net okullaşma oranlarının yüzde 100 seviyesine yükseltilmesi, kadınların ve kız çocuklarının eğitimin her kademesinde kayıt, devam ve tamamlama oranlarının artırılması öngörülüyor.

Eğitimde kadın erkek eşitliğini sağlamaya yönelik araştırmalar yapılması ve kurumların kadın erkek eşitliğini sağlamaya yönelik kapasitelerinin geliştirilmesi; tüm eğitimciler, öğretim programları ve eğitim öğretim materyallerinin kadın erkek eşitliğine duyarlılığının artırılması amaçlanıyor.

Ayrıca, Hayat Boyu Öğrenme Programı aracılığıyla kadınların sosyal ve ekonomik hayata etkin katılımlarının sağlanmasını da hedefler arasında yer alıyor.

Kadınların Gücüne Güç Katacak Plan! (1)

BÜTÜNCÜL KADIN SAĞLIĞI HİZMETLERİ GÜÇLENDİRİLECEK

Sağlık alanında "kadınlar ve kız çocuklarının tüm yaş grupları ve farklılaşan ihtiyaçlarını gözeten kapsamlı ve bütüncül sağlık hizmeti sunma" amacı doğrultusunda, kadın ve sağlık alanında cinsiyet temelli veri üretimi, niceliksel ve niteliksel araştırmalar ve analiz çalışmaları yaygınlaştırılacak.

Sağlık hizmeti sunumunda kadınlara yönelik yaşam boyu, farklılaşan ihtiyaçları karşılayan, kapsamlı ve bütüncül kadın sağlığı hizmetleri güçlendirilecek.

Sağlık alanında çalışanların, eğitimci ve öğrencilerin kadının güçlenmesi alanında bilgi ve farkındalığı artırılacak, kadınların sağlık bilinci artırılacak ve sağlıklı yaşam davranışları geliştirilecek.

Toplumun, kadın ve erkek her yaş grubunda kadın sağlığı konusunda bilgi ve farkındalık düzeyinin artırılması da hedefler arasında yer alıyor.

Kadınların Gücüne Güç Katacak Plan! (5)

İYİLEŞTİRİCİ DÜZENLEMELER

Ekonomi alanında "kadınların ekonomik güçlenmeleri için değişen işgücü piyasalarına tam, eşit ve etkin katılımlarını sağlamak" temel amacı doğrultusunda; kadınların işgücü piyasasına girişlerini kolaylaştırmak ve insana yakışır işlerde istihdamlarını arttırmak için mevzuat gözden geçirilerek iyileştirici düzenlemeler yapılacak.

Kadınlara ve kız çocuklarına, ikiz dönüşüme (yeşil ve dijital dönüşüm) uyumlu iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulacak yeni beceri ve yetenekler kazandırılacak.

Sürdürülebilir kalkınma için kadınların ekonomik güçlenmelerini desteklemek amacıyla eşitlik ve kapsayıcılık temelinde kamu ve özel sektörün dönüşümü sağlanacak.

Kadın girişimciliğinin her alanda desteklenmesi ve kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi amacıyla çalışmalar yapılması da hedefler arasında yer alıyor.

Kadın temsilinin artırılması için kurumların kapasitesi geliştirilecek

Kadınların Gücüne Güç Katacak Plan! (4)

Liderlik ve karar alma mekanizmalarına katılım alanında "siyaset, liderlik ve karar alma mekanizmalarında ulusal ve yerel düzeyde kadınların temsilini artırmak ve karar süreçlerine etkin katılımlarını sağlamak" amacı doğrultusunda; kadın temsilinin artırılması için kurumların kapasitesi geliştirilecek.

Liderlik ve karar alma mekanizmalarında kadın temsilini artırmak amacıyla toplumsal farkındalığı artırıcı faaliyetler gerçekleştirilecek.

Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Tokat ve Sivas dikkat! Yozgat'ta görüldü: Sıra sizde olabilir Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Tokat ve Sivas dikkat! Yozgat'ta görüldü: Sıra sizde olabilir

Kadınların siyasal hayata katılımıyla yetki ve karar alma süreçlerinde yer almasına katkıda bulunacak araştırma ve düzenlemeler yapılacak.

Çevre ve iklim değişikliği politikalarının cinsiyete duyarlı planlanması hedefleniyor

Çevre ve iklim değişikliği alanında "çevre ve iklim değişikliğinin kadınlar ve kız çocuklarına yönelik etkilerini tespit ederek ihtiyaçlar çerçevesinde çalışmalar gerçekleştirilmesini sağlamak" amacı doğrultusunda ise ilgili kurumlar tarafından cinsiyet temelli veri üretilmesi, uyum ve riskin araştırılması, veri analizinin yapılması, bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi hedefleniyor.

Çevre ve iklim değişikliği politikalarının cinsiyete duyarlı planlanması, bütçelenmesi ve uygulanmasına kadınların etkin katılımının sağlanması için de çevre ve iklim değişikliğinin kadınlar ve kız çocukları üzerindeki etkileri konusunda toplumda bilinçlendirme ve farkındalık oluşturulması planlanıyor.

Kaynak: İHA