KİRALANACAK TAŞINMAZ
Sıra No İLİ İLÇESİ KÖY/MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ KİRALANACAK KISIM (M2) KİRALAMA AMACI İLK YIL KİRA BEDELİ GEÇİÇİ TEMİNAT BEDELİ İHALE TARİHİ  İHALE SAATİ
1 Yozgat Merkez Y. Nohutlu Mah. 2. Mıntıka 1047 6 30.933,78 m2 Yozgat Valiliği Hizmet Binası giriş (zemin) katında bulunan 115,53 m2'lik alan Kafeterya, Fotokabin ve Gıda İçecek Ünitesi Alanları    350.000,00 TL 70.000,00 TL 16.04.2024 14:00
1- Yukarıdaki tabloda belirtilen taşınmazın 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre kiralama ihalesi Karatepe Mahallesi,  Hoca Ahmet Yesevi Caddesi No:57 Merkez/Yozgat adresinde bulunan Yozgat Valiliğinin 1. katında hizmet veren Milli Emlak Müdürlüğü, Müdür odasında toplanacak komisyon huzurunda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.
2- İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri  ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 D.İ.K 37'nci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
a) Yasal yerleşim yeri belgesi,
b) Tebligat için Türkiye'de adres gösterir belge (Adres beyanı),
c) Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik numarası,
d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı  Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge. 
f) Ortak katılım olması halinde Noterden alınmış Ortaklık Girişim Beyannamesi
g) Başka şahıs adına iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi vermeleri şarttır.
3- Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Yozgat Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
4-  Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.yozgat.csb.gov.tr. adresinden öğrenilebilektir.                                          

BİLGİ İÇİN İLETİŞİM TELEFONU : 0 (354) 212 11 13           0 (354) 212 30 05 Dahili No'lar:1510-1512                                                                                                                                    
İLAN OLUNUR.                                                                                                                                                                                                                                   

#ilangovtr Basın No ILN02012518