2024 Yılı 18 Kalem Yaş Sebze ve Meyve Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/141035

1-İdarenin

a) Adı

:

CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-AÇIK ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

TAYİP KÖYÜ TAYİP KÖYÜ MEVKİİ 1 66100 TAYİP KÖYÜ MEVKİİ YOZGAT MERKEZ/YOZGAT

c) Telefon ve faks numarası

:

3542122477 - 3542122473

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

2024 Yılı 18 Kalem Yaş Sebze ve Meyve Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Domates kilogram 35.000 Yeşil Biber kilogram 13.000 Kapya Biber kilogram 10.000 Soğan kilogram 30.000 Patlıcan kilogram 15.000 Patates kilogram 35.000 Kabak kilogram 12.000 Havuç kilogram 14.000 Sarımsak kilogram 250 Limon kilogram 5.000 Salatalık kilogram 20.000 Karalahana kilogram 12.000 Marul kilogram 11.000 Maydanoz kilogram 300 Dereotu kilogram 150 Muz kilogram 14.000 Elma kilogram 15.000 Erik kilogram 10.000
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

YOZGAT AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ MUTFAĞI

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Teslim tarihi 15/04/2024 tarihinde ( sözleşme imzalandıktan hemen sonra ve sözleşmenin imzalanma süresi gecikme durumunda başlangıç tarihi sözleşmenin imzalandığı gün sayılacaktır. ) başlayıp 15/09/2024 tarihine kadar kurumumuzun ihtiyacına göre verilecek siparişlere göre peyderpey tedarik edilecektir. Kurum ihtiyacının fazla olması durumunda limitler erken yada geç tarihlerde de bitebilir. Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda sözleşme uzatımına gidilebilir

d) İşe başlama tarihi

:

15/04/2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

05.03.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

YOZGAT AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU GENEL BÜTÇE AMBAR MEMURLUĞU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: 
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01981970