Sıra No İli  İlçesi Köyü Mevki Ada Parsel  Cinsi Yüzölçüm m² Hisse İmar Fiili Durumu Tahmini Satış Bedeli (TL)  Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 Yozgat Yerköy Karlı Kaşkayası  111 11 Tarla 10.490,15 TAM İmarsız Boş 265.000,00 53.000,00 16.05.2024 11:00
2 Yozgat Yerköy Karlı Kaşkayası  111 10 Tarla 4.280,29 TAM imarsız Boş 110.000,00 22.000,00 16.05.2024 11:15
3 Yozgat Yerköy Salihli Köyönü 122 14 Ham Toprak 5.519,91 TAM imarsız İşgalli 166.000,00 33.200,00 16.05.2024 11:30
1- Yukarıdaki tabloda belirtilen Mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satış ihaleleri Haşim Kılıç Mahallesi,  Hükümet Caddesi No:34 Yerköy/Yozgat adresinde bulunan 
Yerköy/Yozgat Yerköy Kaymakamlığının 3. katında hizmet veren Milli Emlak Şefliğinde  toplanacak komisyon huzurunda hizalarında belirtilen gün ve saatlerde yapılacaktır.
2- İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri  ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı D.İ.K.'nun 37'nci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
a) Yasal yerleşim yeri belgesi, (İkametgah İlmuhaberi) 
b) Tebligat için Türkiye'de adres gösterir belge (Adres beyanı),
c) Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik numarası (Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü Nüfus Cüzdanı /T.C. Kimlik kartı fotokobisini vermeleri), Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik numarasını bildirmesi,
d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı  Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat
mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler)
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri  
mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya  noterlikçe 
tasdik edilmiş  vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte   
bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.
f) Ortak katılım olması halinde noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile komisyona müracaat edilmesi gerekmektedir.
3-  4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti 
Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden
 yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.
4-  4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 nci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazine'ye ait taşınmaz malların satış bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları 
içindeki taşınmaz mallar için 5.000,00 (Beşbin) TL , dışındakiler için 1.000,00 (Bin) TL'nin üzerinde olması halinde satış bedelinin 1/4'ü peşin olarak kalanına kanuni faiz uygulanmak 
suretiyle 2 yıla kadar üçer aylık dönemler halinde 8 eşit taksitle ödeme yapılabilecektir. İhale bedelinin peşin ödenmesi durumunda ihale bedeli üzerinden %20 indirim uygulanacaktır.
5- Şartname mesai saatleri içerisinde Yerköy Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.
6- Taşınmazların satış bedeli üzerinden 5 milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş) , 10 milyon TL'yi aşan kısım için %0,25 (on binde yirmi beş) TL Döner Sermaye Ücreti ayrıca tahsil edilecektir.
7- İsteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur.
8-  Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.yozgat.csb.gov.tr. adresinden öğrenilebileceği gibi,Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.                                                  
BİLGİ İÇİN İLETİŞİM TELEFONU : 0 (354) 502 26 84                                                                                                                                                                                                                                                 
İLAN OLUNUR.
#ilangovtr Basın No ILN02024629