KAFETERYA VE FASTFOOD MALZEMELERİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/272367

1-İdarenin

a) Adı

:

YOZGAT BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

A. Nohutlu Mah. Şeyhzade Cad. No:1 66100 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT

c) Telefon ve faks numarası

:

0 354 666 66 67 - 0 354 212 39 23

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

KAFETERYA VE FASTFOOD MALZEMELERİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

50 KALEM ET ÜRÜNLERİ, ŞARKÜTERİ, İÇECEK ÇEŞİTLERİ, KAFETERYA VE FASTFOOD MALZEMELERİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Yozgat Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmesine bağlı Çamlık Göl Kafe, Has Bahçe, Yaşar Uğur Parkı, Termal Aquapark ve Diğer Sosyal Tesisler Merkez/ YOZGAT

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşin başlangıç tarihinden itibaren 180 takvim günüdür. Yüklenici tarafından; Müdürlüğümüze bağlı Çamlık Göl Kafe, Has Bahçe, Yaşar Uğur Parkı ve Termal Aquapark ve diğer sosyal tesis yetkililerinin yazılı talepleriyle bildirdiği günlük veya aylık ihtiyaçları işin süresi içerisinde nakliyesi yapılarak ilgili tesise teslim edecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme İmzalanmasına Müteakip 3 Takvim Günü İçerisinde Başlanacaktır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

27.03.2024 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri

(e-tekliflerin açılacağı adres)

:

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI Toplantı Salonu, Aşağı Nohutlu Mah. Şehzade Cad. No: 1 66100 - Merkez / YOZGAT

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01996378