Isınma Amaçlı Kömür Tip-1 (170000 Kg Portakal, 30000 Kg Fındık) Toplam 200000 Kg Tip-1 Kömür Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/357487

1-İdarenin

a) Adı : İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(YOZGAT) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

b) Adresi : İL JANDARMA KOMUTANLIĞI MERKEZ/YOZGAT 66100 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT

c) Telefon ve faks numarası : 3542121042 - 3542176199

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Isınma Amaçlı Kömür Tip-1 (170000 Kg Portakal, 30000 Kg Fındık) Toplam 200000 Kg Tip-1 Kömür Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı : Kömür Tip1 Portakal 170.000 Kg / Kömür Tip1 Fındık 30.000 Kg

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İhtiyaç ve Mesafe Çizelgesinde Belirtilen Birliklere Belirtilen Miktarlar Kadar Teslim Edilecektir

ç) Süresi/teslim tarihi : Taahhüt Konusu Isınma Amaçlı Kömür, Sözleşmenin İmzalanmasını Takip Eden Günden İtibaren İhtiyaç Ve Mesafe Çizelgesinde Belirtilen Birliklere Karşılarında Yazılı Miktarlarda 45 (Kırkbeş) Takvim Gün İçerisinde Defaten Veya Birden Fazla Sefer, Parti Şeklinde Teslim Edilecektir.

d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati  : 16.04.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : YOZGAT İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İTHALATÇILAR; İTHALAT KAYIT BELGESİ ASLI VEYA ASLININ NOTER TASDİKLİ SURETİ VEYA ASLI İDARECE GÖRÜLMÜŞ FOTOKOPİSİ; ÜRETİCİLER; UYGUNLUK İZİN BELGESİ ASLI VEYA ASLININ NOTER TASDİKLİ SURETİ VEYA ASLI İDARECE GÖRÜLMÜŞ FOTOKOPİSİ; DAĞITICILAR; HER HANGİ BİR İLDE ALINMIŞ DAĞITICI KAYIT BELGESİ ASLI VEYA ASLININ NOTER TASDİKLİ SURETİ VEYA ASLI İDARECE GÖRÜLMÜŞ FOTOKOPİSİ; SATICILAR; HERHANGİ BİR İLDE ALINMIŞ KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESİ ASLI VEYA ASLININ NOTER TASDİKLİ SURETİ VEYA ASLI İDARECE GÖRÜLMÜŞ FOTOKOPİSİ İLE KATILABİLİRLER.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02006443