Sorgun Belediyesine ait Agahefendi  Mahallesi, 233 ada, 82 parsel sayılı taşınmazın kuzeyinde boş bulunan 1.000  m²lik arsa taşınmaza, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) ve (j) fıkraları gereğince  15 (onbeş) yıl süreyle sınırlı ayni hak tahsisi ile  yükleniciden kira bedeli alınması karşılığında, yap-işlet-devret modeliyle bina yapılması, 8 adet işyerinin kiralanması, Sorgun Belediyesi mücavir alan içerisinde ambalaj atıklarının toplanması işi 2886 sayılı D.İ.Kanunu’nun 45.Maddesine göre  açık teklif usulü ile ihalesi  yapılacaktır.

 Adres

Muhammen

 Bedeli (1 yıllık)

%3 Geçici Teminat Tutarı

İhale Tarih ve Saati

Süresi

Agahefendi  Mahallesi, 233 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın kuzeyindeki alan

40.000,00 TL +KDV

    18.000,00 TL

30/01/2024  14:00

15-yıl

Çay Mah. Hal Sokak No:13 te bulunan Oto yıkama yeri

9.900,00 TL +KDV

900,00 TL

30/01/2024
  14:00

3-yıl

Bahçelievler Mah. Terminal iş merkezi bodrum katta  yer alan spor salonu

6.650,00 TL +KDV

600,00 TL

30/01/2024
14:00

3-yıl

Yeni Mahalle 400.Cadde No:9 numarada bulunan 106 ada 12 parselde sayılı taşınmaz üzerinde  kurulu mezbahane

100.000,00 TL +KDV

9.000,00 TL

30/01/2024
14:00

3-yıl

Bahçelievler Mah. Terminal iş merkezi 5/104 numarada yer alan işyeri

5.000,00 TL +KDV

450,00 TL

30/01/2024 14:00

3-yıl

Mükremin Mah. 114 ada 122 parselde yer alan hayvan pazarının kuzeyindeki lokanta

20.000,00 TL +KDV

1.800,00 TL

30/01/2024  14:00

3-yıl

Mükremin Mah. 114 ada 122 parselde yer alan hayvan pazarı içerisinde bulunan çay ocağı

2.000,00 TL +KDV

180,00 TL

30/01/2024
14:00

3-yıl

Bedirbaba Mahallesi Necmettin Erbakan Parkı içerisindeki Halı Saha

30.000,00 TL +KDV

2.700,00 TL

30/01/2024
14:00

3-yıl

Agahefendi Mah. 993 ada 9 parselin doğusunda 534 ada 1 ve 10 parselin batısında bulunan  otopark

100.000,00 TL +KDV

9.000,00 TL

30/01/2024
14:00

3-yıl

İlçemiz mücavir alan içerisinde oluşan ambalaj atıklarının kaynağından ayrı olarak toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi ile ilgili imtiyaz hakkının devredilmesi işi

5.000,00 TL +KDV
 (aylık)

5400,00 TL

30/01/2024
14:00

3-yıl

2. Kiralama ihalesine katılacak olanlar ihale dosyasını Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Biriminden 250,00TL,bedelle satın alabilirler ve ücretsiz görebilirler

İhaleye katılabilmek için dosya satın alınması zorunludur. Hazırlanan ihale dosyaları ihale saatine kadar Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine teslim edilecektir.

3.Kiralama ihalesi 30/01/2024 Salı günü saat 14:00’de Belediye Encümen toplantı salonunda Encümen huzurunda ilan sırasına göre yapılacaktır.

 4.  İhaleye iştirak etmek isteyeceklerden istenilecek belgeler

4.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri her ihale içinde idareye sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ihaleye katılım başvurusu (dilekçe).

        1) Gerçek kişi olması halinde;

             - Nüfus Müdürlüğünden alınacak adrese dayalı nüfus kaydı

             - Nüfus cüzdanı fotokopisi,

        2) Tüzel kişi olması halinde;

             - Ticaret sicil gazetesi

             - İmza beyannamesi veya imza sirküleri;

b) Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar,

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

d) İdareye borcu olmadığına dair belge,

       1) Sorgun Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.

e) Yeni Mah. 400 Cad. No:9 106 ada 12  parselde bulunan Belediye Mezbahasının kiralanma ihalesine katılacak olanlar iş deneyim olarak aşağıdaki belgelerden herhangi birini sunmaları gerekmektedir.

           a) Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı kesimhane veya mezbaha ruhsatı

           b) Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvan Bilgi Sisteminde (HBS) kaydı olduğuna dair işletme belgesi

           c) Et ve et ürünleri satışı yaptığına dair belge (Vergi levhaları)

           d) İlgili Kurum ve Kuruluşlar ile Özel Sektörde gerçekleştirdiğine dair  (Sözleşme )   

 f)  Mezbahaneye ait kiralama şartnamesinde belirtildiği şekilde istekliler  bünyesinde

           1-adet Veteriner Hekim,1-adet Gida Mühendisi ve En az 8 adet işçi çalıştıracağına dair taahhütname

5. 2886 sayılı D.İ.K. 29.Maddesine göre Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Mustafa Erkut EKİNCİ
Belediye Başkanı

#ilangovtr Basın No ILN01968584