İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NİTELİĞİ, NEV’İ MİKTARI

MADDE 1 Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede belirtilen İşyerlerinin 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. Maddesine göre her bir adedi hizalarında gösterilen saatte kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmıştır.

TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNATI

 

MADDE 2                                                                                                                                                İŞYERLERİ

S.No

ADRES

İŞYERİ
NO

NİTELİĞİ

İŞLETME
BAŞ.TAR

İŞLETME
BİT.TAR

İHALE SAATİ

K. BEDEL
( AYLIK )

GEÇİCİ
TEMİNAT

1

 Medrese Mahallesi Abide İşhanı Kat Zemin 1

239

İşyeri

01/04/2024

31/12/2024

14:30

2.500,00 TL

675,00 TL

2

 Medrese Mahallesi Tol Çarşı Kat 1 Bodrum

29

İşyeri

01/04/2024

31/12/2024

14:35

3.000,00 TL

810,00 TL

3

Medrese Mahallesi Tol Çarşı Kat 1 Bodrum

36

İşyeri

01/04/2024

31/12/2024

14:40

3.000,00 TL

810,00 TL

4

 Medrese Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı

10

İşyeri

01/04/2024

31/12/2024

14:45

3.000,00 TL

810,00 TL

5

Mutafoğlu  Mahallesi Salimbey Caddesi

4

İşgaliye

01/04/2024

31/12/2024

14:50

1.500,00 TL

405,00 TL

6

Mutafoğlu  Mahallesi Salimbey Caddesi

5

İşgaliye

01/04/2024

31/12/2024

14:55

1.500,00 TL

405,00 TL

7

 Mutafoğlu  Mahallesi Salimbey Caddesi

6

İşgaliye

01/04/2024

31/12/2024

15:00

1.500,00 TL

405,00 TL

8

Şeyhosman Mahallesi Yozgat Park (Mantar Büfe )

21

Büfe

01/04/2024

31/12/2024

15:05

3.000,00 TL

810,00 TL

9

 Medrese Mahallesi Tol Çarşı Beyaz Han

5

İşgaliye

01/04/2024

31/12/2024

15:10

1.000,00 TL

270,00 TL

10

 Medrese Mahallesi Tol Çarşı Beyaz Han

8

İşgaliye

01/04/2024

31/12/2024

15:15

1.000,00 TL

270,00 TL

11

 Medrese Mahallesi Tol Çarşı Beyaz Han

9

İşgaliye

01/04/2024

31/12/2024

15:20

1.000,00 TL

270,00 TL

12

 Medrese Mahallesi Tol Çarşı Beyaz Han

10

İşgaliye

01/04/2024

31/12/2024

15:25

1.000,00 TL

270,00 TL

13

 Medrese Mahallesi Tol Çarşı Beyaz Han

20

İşgaliye

01/04/2024

31/12/2024

15:30

1.000,00 TL

270,00 TL

14

 Medrese Mahallesi Tol Çarşı Beyaz Han

21

İşgaliye

01/04/2024

31/12/2024

15:35

1.000,00 TL

270,00 TL

15

 Medrese Mahallesi Tol Çarşı Beyaz Han

23

İşgaliye

01/04/2024

31/12/2024

15:40

1.000,00 TL

270,00 TL

16

 Medrese Mahallesi Tol Çarşı Beyaz Han

27

İşgaliye

01/04/2024

31/12/2024

15:45

1.000,00 TL

270,00 TL

17

 Medrese Mahallesi Tol Çarşı Beyaz Han

28

İşgaliye

01/04/2024

31/12/2024

15:50

1.000,00 TL

270,00 TL

18

Adnan Menderes Bulvarı Galericiler Sitesi

7

Oto Galeri

01/04/2024

31/12/2024

15:55

10.000,00 TL

2.700,00 TL

19

Adnan Menderes Bulvarı Galericiler Sitesi

14

Oto Galeri

01/04/2024

31/12/2024

16:00

10.000,00 TL

2.700,00 TL

20

Adnan Menderes Bulvarı Galericiler Sitesi

19

Oto Galeri

01/04/2024

31/12/2024

16:05

10.000,00 TL

2.700,00 TL

21

Adnan Menderes Bulvarı Galericiler Sitesi

25

Oto Galeri

01/04/2024

31/12/2024

16:10

10.000,00 TL

2.700,00 TL

22

Adnan Menderes Bulvarı Galericiler Sitesi

38

Oto Galeri

01/04/2024

31/12/2024

16:15

10.000,00 TL

2.700,00 TL

23

Adnan Menderes Bulvarı Galericiler Sitesi

40

Oto Galeri

01/04/2024

31/12/2024

16:20

10.000,00 TL

2.700,00 TL

24

Karatepe Mahallesi Otobüs Terminali

12

Bilet Sat. Gş

01/04/2024

31/12/2024

16:25

8.000,00 TL

2.160,00 TL

25

Karatepe Mahallesi Otobüs Terminali

13

Bilet Sat. Gş

01/04/2024

31/12/2024

16:30

8.000,00 TL

2.160,00 TL

26

Karatepe Mahallesi Otobüs Terminali

7

Bilet Sat. Gş

01/04/2024

31/12/2024

16:35

8.000,00 TL

2.160,00 TL

İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI

MADDE 3  İhaleye ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

a. İHALE USULÜ : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi Açık Artırma Usulü ile Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

b. İHALENİN YAPILACAĞI ADRES             : Yozgat Belediyesi (A.Nohutlu Mah. Şeyhzade Cad.)

c. SON DOSYA VERME TARİHİ VE SAATİ  : 13 / 03 / 2024 - Saat: 12:00

d. İHALE TARİHİ VE BAŞLAMA SAATİ       : 13/ 03 / 2024 - Saat: 14:30 – 16:35

e. İHALE KOMİSYONU TOPLANTI YERİ     : Yozgat Belediyesi Meclis Salonu ( 1. Kat )

İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE BELGELER

MADDE 4  İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

1- Kanuni ikametgâh belgesi, (şirketlerde bu belge aranmayacaktır)

2- Türkiye’de tebligat için adres gösterir imzalı bildirim, ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

3- İmza Sirküleri vermesi,

a) Gerçek kişi olması halinde kişiye ait noter onaylı imza sirküleri,

b) Tüzel kişilik olması durumunda tüzel kişiliğe ait noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıda (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

4- İstekliler adına vekâleten iştirak edeceklerin Noter Tasdikli vekâletnameyi, Tüzel kişilerin ise yıl içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası Belgesini, Yetki Belgesini ve İmza Sirkülerini ibraz etmeleri zorunludur.

5- Bu şartnamenin 2.maddesinde belirtilen miktarda geçici teminat belgesini veya Teminat Mektubu ile İkametgâh ilmühaberi, Nüfus Cüzdanı Sureti veya tasdikli bir örneğini 

6- İsteklilerin ortak girişim olması halinde; Ortaklık girişim beyannamesi ve ortaklık oluşturulduğuna dair, ortaklarca imzalanan sözleşmenin ibrazı. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilecektir. Ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

7-İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir

8- İdarece belirlenen işyerlerine ait 3.000,00-TL,  ihale dosya bedelini belediye cari hesabının bulunduğu bankaya veya belediye veznesine yatırdıklarına dair alındı belgesi. Dosya alındı belgesini almayanlar ihaleye katılamayacaktır.

9- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

10- İstekliler istenilen bilgi ve belgelerini dosya halinde son dosya teslim etme tarih ve saatine kadar Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne teslim edilecektir. Son dosya verme tarih ve saatine kadar teslim edilmeyen dosyalar ile yine son dosya verme tarih ve saatine kadar idareye ulaşmayan posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

            İlan olunur. 

Not:  İhale bilgileri www.yozgat.bel.tr  İnternet adresinden öğrenilebilir.

#ilangovtr Basın No ILN01993215