Milli Emlak Şefliği                                                                                               

1- Aşağıda nitelikleri belirtilen Hazine’ ye ait taşınmaz malların satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile  hizalarında gösterilen tarih ve saatte  Akdağmadeni Hükümet Konağı  1. katında  bulunan  Malmüdürü odasında toplanacak olan  komisyon huzurunda yapılacaktır.

2- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

     a) Gerçek kişilerin, ikametgah ilmühaberlerini, nüfus kayıt örneği veya nüfus cüzdanının arkalı-önlü fotokopisini  ve Türkiye’de adres beyanını, vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletnameyi,

     b) Taşınmazın satışına ait  geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuzun(mevduat veya katılım bankalarının verecekleri 2886 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),

      c) Tüzel Kişilerde idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış  sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişiliklerinin ise yukarıdaki belirtilen (a) ve (b) şartlarından ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin,

      İhale saatine kadar  Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir..

3- 4706 sayılı Kanun gereğince; Taşınmazların satış ihale bedeli peşin yatırılabileceği gibi,  talep edilmesi halinde satış bedelinin 1/4 ‘ü peşin olarak kalanına kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda  eşit taksitlerle ödeme yapılabilecektir.

4-Hazineye ait taşınmaz malların satışı  KDV’ ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan  muaftır. Hazine tarafından satışı yapılan taşınmaz mallar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

5- İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Akdağmadeni Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.        

6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7- Teklifler posta ile de verilebilir. Postada meydana gelecek  gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

8-İhale bedelinin peşin ödenmesi halinde% 20 indirim yapılacaktır.

9- İhale bedeli üzerinden ayrıca %1 Döner Sermaye Ücreti tahsil edilecektir.

İhaleye çıkarılan taşınmazlar http://www.milliemlak.gov.tr/  ve  www.yozgat.csb.gov.tr internet   adreslerinden de görülebilir.

TEL: (354) 314 13 92

SATIŞA YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR

İli: Yozgat    İlçesi: Akdağmadeni

Sıra
No

Mah./Belde /  Köy

Mevki

Ada

Parsel

Cinsi

Yüzölçümü
(m²)

Hazine
Hissesi

İmar Durumu

  Fiili Durumu

Tahmini Bedeli
(TL)

Geçici
Teminatı
(TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Veziralan Köyü

Kötüyayla

101

66

Tarla

13.737,95m²

Tam

İmarsız

Boş

412.138,50TL

123.641,55TL

14.12.2023

11:00

2

Veziralan Köyü

Susuz

101

412

Ham Toprak

8.024,15m²

Tam

İmarsız

Boş

962.898,00TL

288.869,40TL

14.12.2023

11:15

3

Halhacı Köyü

Sıçanlı

110

2

Tarla

15.803,85m²

Tam

İmarsız

İşgalli

1.264.308,00TL

379.292,40tl

14.12.2023

11:30

4

Çardak Köyü

Yılancı

113

23

Ham Toprak

45.800,00m²

Tam

İmarsız

Kısmi İşgalli

1.145.000,00TL

343.500,00TL

14.12.2023

13:45

5

Çağlayan Köyü

Büyük tepe

101

105

Ham Toprak

4.512,08m²

Tam

İmarsız

Boş

135.362,40TL

40.608,72TL

14.12.2023

14:00

6

Kayakışla Köyü

Öz

115

3

Ham Toprak

1.105,88m²

Tam

İmarsız

Boş

83.000,00TL

24.900,00TL

14.12.2023

14:15

                                                                                                                                                                                                                                                                       İLAN OLUNUR

#ilangovtr Basın No ILN01938358