Mülkiyeti  Belediyemize  ait Çay Mah. Hal Sokak No:13 te bulunan Oto yıkama  yeri , Mükremin Mah. 114 ada 122 parselde yer alan hayvan pazarı içerisinde bulunan çay ocağı  , Yazlak  Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 245 Ada 41 parsel sayılı 1 adet bağımsız bölümün Büyükbaş Hayvan besiciliği yapılmak üzere , Yeşilöz Mahallesinde Doğusunda Reis Bey Caddesi ,Kuzeyinde 597 Ada 5 Parselde bulunan Yaklaşık 829 m2 park alanı içerisindeki büfe ile birlikte kullanım alanları ile Bedirbaba Mahallesi 2632 Ada 1 Parselde bulunan  1.000 m2 Seranın kiralanması  işi   2886 sayılı DİK nunun 45.Maddesine göre  açık ihale usulü ile  yapılacaktır.

1-) KİRALAMAYA  KONU TAŞINMAZIN ; Adresi,Muhammen bedeli,Geçici Teminatı,İhale tarihi ve saati.

Nevi

Adresi

Muhammen Bedeli (1yıllık )

%3 Geçici Teminat ( Tutarı TL)

İhale Tarihi ve Saati

Süresi

Kiralama

Çay Mah. Hal Sokak No:13 te bulunan Oto yıkama  yeri

12.000,00 TL+Kdv

  1.080,00 TL

14.05.2024

    14:00

3Yıl

Kiralama

Mükremin Mah. 114 ada 122 parselde yer alan hayvan pazarı içerisinde bulunan çay ocağı

2.000,00 TL+Kdv

  180,00 TL

14.05.2024

    14:00

3Yıl

Kiralama

Yazlak  Mahallesi  245 Ada 41 parsel sayılı 1 adet bağımsız bölümün Büyükbaş Hayvan besiciliği yapılmak üzere kiralanması

Ada ve Parsel no

Alanı (m2)

Muhammen Bedeli (1yıllık)

%3 Geçici Teminat     (Tutarı TL)

14.05.2024

    14:00

20Yıl

245/41/1

1.000

1.500,00tl+ kdv

900,00 TL

Kiralama

Yeşilöz Mahallesinde Doğusunda Reis Bey Caddesi ,Kuzeyinde 597 Ada 5 Parselde bulunan Yaklaşık 829 m2 park alanı içerisindeki büfe ile birlikte kullanım alanları

12.000,00 TL+Kdv

1.080,00 TL

14.05.2024

    14:00

3Yıl

Kiralama

Bedirbaba Mahallesi 2632 Ada 1 Parselde bulunan  1.000 m2’lik  Seranın

12.000,00 TL+Kdv

1.080,00 TL

14.05.2024

    14:00

3Yıl

2. Kiralama ihalesine  katılacak olanlar ihale dosyasını Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünden 250,00 TL bedelle satın alabilirler ve ücretsiz görebilirler. İhaleye katılabilmek için dosya satın alınması zorunludur. Hazırlanan ihale dosyaları ihale saatine kadar Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

3.Kiralama ihalesi : 14.05.2024 Salı günü saat 14:00’da Belediye Encümen toplantı salonunda Encümen huzurunda ilan sırasına göre yapılacaktır.

4   İhaleye iştirak etmek isteyeceklerden istenilecek belgeler

4.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri  her  ihale içinde idareye sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ihaleye katılım başvurusu (dilekçe).

        1) Gerçek kişi olması halinde;

             - Nüfus Müdürlüğünden alınacak adrese dayalı nüfus kaydı ve  Nüfus cüzdanı fotokopisi,

        2) Tüzel kişi olması halinde;

             - Ticaret sicil gazetesi ve  İmza beyannamesi veya imza sirküleri

b) Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar,

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

d) İdareye borcu olmadığına dair belge,

       1) Sorgun Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.

5.2886 Sayılı D.İ.Kanununun 29. Madde Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

                                                                                                          Mustafa Erkut EKİNCİ
                                                                                                             Belediye Başkanı

#ilangovtr Basın No ILN02024413