ESAS NO : 2022/685 Esas
DAVACI Omuş ADSIZ
VEKİLİ :Av. Burak YILMAZ
DAVALI :Ayşe ADSIZ , 21680718924 T.C. Kimlik No'lu, 20/06/1954 doğumlu, Kaya ve Hatice kızı,
Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce davalı Ayşe ADSIZ' ın tebligata yarar yurtiçi ve yurtdışı açık adresleri tespit edilemediğinden, tespit edilen adreslerine de tebligat yapılması mümkün olmadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
"Mahkememize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasına esas olmak üzere; dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde cevap vermeniz ve ilk itirazlarınızı sunmanız, cevap vermeniz çok zor veya imkansız ise yine 2 hafta içinde mahkemeye başvurmanız halinde bir defaya mahsus olmak ve 1 ayı geçmemek üzere ek süre verilebileceği cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakiaları inkar etmiş sayılacağınız ihtar olunur.(6100 sy HMK'nun 122,127 ve 128 md.)" hususu tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02030653