Yerköy Devlet Hastanesi yeni hizmet binası bünyesinde bulunan Kantin olarak kullanılacak olan  yer 1(bir) yıllığına kiraya verilmesi için 2886 Sayılı Kamu İhale Kanunun 45nci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

1-İhale konusu taşınmazın niteliği, yeri ve miktarı:

TAŞINMAZIN BİLGİLERİ

İli

Yozgat

Yüzölçümü (m²)

31.667 m2

İlçesi

Yerköy

Kiralanacak alan (m²)

91,91 (m²)

Mahallesi / Köyü

100.Yıl Mahallesi

Pafta

14

Caddesi / Sokağı

Bekir Bozdağ Bulvarı

Ada

384

Cinsi

Sağlık Tesis Alanı (Hastane)

Parsel

16

Yeri, niteliği ve miktarı, Kira Şartnamesi ve eklerinde belirlenmiş olan ve hastanemiz kantin  yeri olarak kullanılan alan kantin olarak kiraya verilecektir.

2-Şartname ve Ekleri: Şartname ve ekleri Kurumumuz Satınalma Biriminden ücretsiz görülebilir. İhaleye iştirak edecek isteklilerin, ihale dokümanını satın aldıklarına dair belgeyi teklif  ekinde sunmaları gerekmektedir, ihale dokümanı satış bedeli 500,00-TL dir.

3- İhalenin tarihi, yeri ve şekli: İhale, 20/03/2024 Çarşamba  günü Saat:10:00’da2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden, Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. İstekliler, belirtilen tarih ve saatte Yerköy Devlet Hastanesi Toplantı Salonu Odasında istenilen belgelerle birlikte hazır bulunmalıdırlar. Belgeleri tam olan ve katılması komisyon tarafından belirlenen isteklilerin yetkilileri huzurunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun Açık Teklif Usulü ile ilgili kuralları işletilerek ihale yapılacaktır.

4-Tahnıin Edilen Bedel (1 Yıllık) : 352.314,50 -TL’dir.

5-Geçici Teminat: İhaleye katılacakların, en az 52.847,17-TL’lik geçici teminat vermeleri gerekmektedir, teminat olarak kabul edilecek değerler: Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri teminat mektuplarıdır. Türk parası olarak sunulacak nakit teminatlar, Yozgat Döner Sermaye Muhasebe Birimi Yerköy Devlet Hastanesi adına kayıtlı bulunan Halkbank Yozgat Şubesi TR02 0001 2009 7850 0079 0000 27 IBAN nolu hesaba yatırılacak ve dekontu teklifleri ekinde sunulacaktır.

6- İhaleye katılacakların sunması gereken belgeler:

  a)      İkametgâh İlmühaberi ve tebligat için Türkiye'de adres beyanı. E-devlet üzerinden alınan belgelerde kabul edilecektir.

  b)     Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir),veya e-devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği

  c)   Tüzel kişilik adına ihaleye iştirak edeceklerin (b) bendindeki belgelere ilave olarak, tüzel kişiliğin vergi kimlik numarasını, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, 2023 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli örneği veya İdaremizce onaylanmış fotokopisi,

  d)  Bu işle ilgili geçici teminatı yatırdıklarına dair belge. (Söz konusu bedel Yozgat İli Döner Sermaye Muhasebe Biriminin Yozgat Halk Bankasında mevcut olan TR02 0001 2009 7850 0079 0000 27 ibannolu hesabına yatırılacaktır.)    Geçici Teminat Bedeli :  52.847,17-TL’dir.

  e)   Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

  f)  İstekliler adına ihaleye vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri v,b) bendindeki belgeler,

  g)  Adli Sicil Kaydı (Gerçek Kişi ise Kendisinin, tüzel kişilik ise, ortaklarının tümüne ait, ihale ilan tarihi itibariyle alınmış olması gerekir.)E-devlet üzerinden alınan belgelerde kabul edilecektir.

  h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. .(Söz konusu bedel Yozgat İli Döner Sermaye Muhasebe Biriminin Yozgat Halk Bankasında mevcut olan TR02 0001 2009 7850 0079 0000 27 ibannolu hesabına yatırılacaktır.)

   i)   i) İstekli ihale tarihi itibariyle sağlık raporu getireceğine dair taahhütname. (Çalıştıracağı personele ait.)

7- Belgelerin Sunulma Şekli: İhaleye katılacakların sunması gereken belgeler, ihalenin yapılacağı salonda, ihale komisyonuna tarafından teslim alınacaktır. Postayla yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar Komisyona ulaşması şarttır.
8- Postadaki gecikmeler, telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
9- İhale esnasında artırım teklifleri yapılırken, artırım fiyatı en az 500,00 TL olacak şekilde yapılacaktır.
10- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
11- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. maddesinde belirtilenler ihaleye katılamazlar.
İLAN OLUNUR.

                                                                                                                      Uzm. Dr. Ali DEMİR
                                                                                                                             Başhekim

#ilangovtr Basın No ILN01989424