2024 Yılı 16 Kalem Kuru Gıda Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/367603

1-İdarenin

a) Adı

:

CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-AÇIK ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

TAYİP KÖYÜ TAYİP KÖYÜ MEVKİİ 1 66100 TAYİP KÖYÜ MEVKİİ YOZGAT MERKEZ/YOZGAT

c) Telefon ve faks numarası

:

3542122477 - 3542122473

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

2024 Yılı 16 Kalem Kuru Gıda Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

YEMEKLİK TUZ kilogram3.000KÖFTE BAHARATI kilogram200POŞET ÇAY (2GR) adet300.000KARIŞIK TURŞU kilogram5.000PİKNİK DİYET (DİYABETİK) REÇEL kilogram2.000HİNDİSTAN CEVİZİ kilogram20MISIR NİŞASTASI kilogram200VANİLYA kilogram100FINDIK İÇİ kilogram100CEVİZ İÇİ kilogram100KONSERVE MISIR kilogram4.000HAZIR TOZ PUDİNG kilogram1.000KREMA (1LT) kilogram1.000MARGARİN kilogram1.000SUSAM kilogram50KEMAL PAŞA kilogram1.500
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

YOZGAT AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ MUTFAĞI

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Teslim tarihi 15/04/2024 tarihinde ( sözleşme imzalandıktan hemen sonra ve sözleşmenin imzalanma süresi gecikme durumunda başlangıç tarihi sözleşmenin imzalandığı gün sayılacaktır. ) alım tek seferde yapılacaktır

d) İşe başlama tarihi

:

15/04/2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

04.04.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

YOZGAT AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BÜTÇE AMBAR BİRİMİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02005722