1- Aşağıda nitelikleri belirtilen Hazine’ ye ait taşınmaz malların satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile  hizasında gösterilen tarih ve saatte  Çekerek  Hükümet Konağı(Kaymakamlık Binası)   3. Katında  Kaymakamlık toplantı salonunda toplanacak olan  komisyon huzurunda yapılacaktır.

2- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a) Gerçek kişilerin, ikametgah ilmühaberlerini, nüfus kayıt örneği veya nüfus cüzdanının arkalı-önlü fotokopisini  ve Türkiye’de adres beyanını, vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletnameyi,

b) Taşınmazın satışına ait  geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuzu(mevduat veya katılım bankalarının verecekleri 2886 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),

c) Tüzel Kişilerde idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış  sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişiliklerinin ise yukarıdaki belirtilen (a) ve (b) şartlarından ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin, İhale saatine kadar  Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir..

3- 4706 sayılı Kanun gereğince; Taşınmazların satış ihale bedeli peşin yatırılabileceği gibi,  talep edilmesi halinde satış bedelinin ¼ ‘ü peşin olarak kalanına kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda  eşit taksitlerle ödeme yapılabilecektir.

4-Hazineye ait taşınmaz malların satışı  KDV’ ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan  muaftır. Hazine tarafından satışı yapılan taşınmaz mallar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

5- İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Çekerek  Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.        

6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7- Teklifler posta ile de verilebilir. Postada meydana gelecek  gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

8-İhale bedelinin peşin ödenmesi halinde% 20 indirim yapılacaktır.

9- İhale bedeli üzerinden ayrıca %1 Döner Sermaye Ücreti tahsil edilecektir.

İhaleye çıkarılan taşınmazlar http://www.milliemlak.gov.tr/  ve  www.yozgat.csb.gov.tr internet   adreslerinden de görülebilir. TEL: (354) 3468 13 01

SATIŞA YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR

İli: Yozgat    İlçesi: Çekerek

Sıra
No

Köyü/
Mahallesi

Mevki

Ada

Parsel

Cinsi

Yüzölçümü 
(m²)

Hazine
Hissesi

İmar Durumu

Fiili Durumu

Tahmini Bedeli
(TL)

Geçici
Teminatı
(TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Bağlarbaşı Mahallesi

Nefsanın Dere

557

8

Arsa

349,65 m²

Tam

İmarlı

Boş

420.000,00 TL

126.000,00 TL

06.06.2024

11:00

2

Bağlarbaşı
Mahallesi

Nefsenın Dere

557

4

Bahçeli Kargir Ev ve Ahşap Tandır ve Arsası

1.079,23 m²

475,89/
1.079,23

İmarlı

İşgalli

575.000,00 TL

172.500,00 TL

06.06.2024

11:15

3

Acecihüyük Köyü

Eşekboğan

192

150

Tarla

21.200,00 m²

Tam

İmarsız

İşgalli

530.000,00 TL

159.000,00 TL

06.06.2024

11:30

4

Karahacılı 
Köyü

Harmancık

203

16

Tarla

3.441,14 m²

Tam

İmarsız

İşgalli

87.000,00 TL

26.100,00 TL

06.06.2024

11:45

5

Karahacılı Köyü

Harmancık

203

14

Tarla

7.504,02 m²

Tam

İmarsız

İşgalli

188.000,00 TL

56.400,00 TL

06.06.2024

12:00

İLAN OLUNUR

#ilangovtr Basın No ILN02035900