35 GR MEDİKAL MAVİ SS TEK KULLANIMLIK KUMAŞ ( EN 160 CM) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/655898

1-İdarenin

a) Adı

:

YOZGAT 1 NOLU T TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMU

b) Adresi

:

TAYİP KÖYÜ TAYİP KÖYÜ MEVKİ 1/1 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT

c) Telefon ve faks numarası

:

3542122577 - 3542122572

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

35 GR MEDİKAL MAVİ SS TEK KULLANIMLIK KUMAŞ ( EN 160 CM)

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

35 GR MEDİKAL MAVİ SS TEK KULLANIMLIK KUMAŞ ( EN 160 CM) 100.000 Kilogram
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

YOZGAT 1 NOLU T TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU İŞ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ

ç) Süresi/teslim tarihi

:

KUMAŞLAR 5 PARTİ HALİNDE TESLİM EDİLECEKTİR. İLK TESLİMAT SÖZLEŞME İMZALANDIĞI TARİHTEN İTİBAREN EN GEÇ 30 (OTUZ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE DİĞER KALAN MİKTARLAR İSE İLK PARTİNİN TESLİMATINDAN SONRA 150 (YÜZELLİ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE İDARENİN SİPARİŞİNE GÖRE TESLİM EDİLECEKTİR KUMAŞLAR SÖZLEŞME İMZALANDIĞI TARİHTEN İTİBAREN 180 (YÜZSEKSEN ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE HEPSİ TESLİM EDİLECEKTİR.

d) İşe başlama tarihi

:

SÖZLEŞME İMZALANDIĞINDA BAŞLAR

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

13.06.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

YOZGAT 1 NOLU T TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02035148