2024 Yılı 12 Aylık 2 Kısım Medikal Gaz Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/109953

1-İdarenin

a) Adı

:

YOZGAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

Tekke Mah. Şehit Kınalı Hasan Cad.No42/A Merkez/YOZGAT 66200 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT

c) Telefon ve faks numarası

:

3542175070-2176633 - 3542176671

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

2024 Yılı 12 Aylık 2 Kısım Medikal Gaz Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

2 KISIM MEDİKAL GAZ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Yozgat Şehir H., Akdağmadeni D. H., Boğazlıyan D. H., Yenifakılı D.H., Çayıralan D. H., Çandır D.H., Saraykent D. H. Kadışehri D.H., Sarıkaya D. H., Sorgun D. H., Yerköy D. H., Çekerek D. H., Aydıncık D.H., Şefaatli D. H., Yozgat İl Sağlık Müd.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işin başlama tarihinden itibaren idarelerin siparişlerine istinaden malzeme teslimatına başlanacaktır. Malzemelerin tamamı idarelerin taleplerine göre partiler halinde sözleşme süresi bitimine kadar teslim edilecektir. İl Sağlık Müdürlüğü veya bağlı sağlık tesisleri tarafından sipariş verildikten sonra sipariş edilen kalemler/dolu tüpler haftada en az 1 defa ilgili birimlerin/sağlık tesislerinin deposuna teslim edilecektir Ayrıca Yozgat il sağlık Müdürlüğü deposuna teslim edilmesi istenmesi halinde Yozgat il sağlık Müdürlüğü deposuna teslim edilecektir. Dolu tüpler için yapılan dağıtım programı haftada 1 defa merkez ve ilçeleri kapsayacak şekilde olmalıdır. Ancak idareler ve yüklenici arasında teslimat programında ve teslimat süresinde idarenin durumu göz önüne alınarak karşılıklı anlaşma esasına göre değişiklik yapılabilir. 27.04.2025 tarihinde sözleşme sona erecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

İşe başlayış tarihi 27.04.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

29.02.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Tekke Mah. Kınalı Hasan Cad.No42/A Merkez/YOZGAT Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

1)İstekliler verdiği teklif ile ilgili üretici ise; Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Medikal Amaçlı Tıbbi Gazların üretim, dolum ve /veya depolama ve dağıtım İzin Belgelerinden kendi faaliyet kapsamına giren belgeleri Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan edecek ve istendiğinde idareye sunacaktır

2) İstekliler yetkili bayi ise; teklif verdiği kısımlar ile ilgili bayisi olduğu üretici firmanın bayilik yetki belgesi. Medikal Amaçlı Tıbbi Gazların Üretimi İzin Belgesini ve kendi tesisine ait Medikal Amaçlı Tıbbi Gazların Dolumu, Depolaması veya Dağıtımı İzin Belgelerinden kendi faaliyet kapsamına giren belgeleri Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan edecek ve istendiğinde idareye sunacaktır

3) İstekliler Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Mesul Müdürlük belgesini Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan edecek ve istendiğinde idareye sunacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beşoranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01979431