1-Belediyemize ait 5.Adet Fazlalık Kullanılmayan Araçların 2886 sayılı Devlet ihale kanununun 45. maddesi gereğince Açık Artırma usulü ile satışları yapılacaktır.

2-İhale 10.07.2024 Çarşamba günü saat 10:00 Belediye Encümen huzurunda Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır.

3-Satışı yapılacak Araçlar çalışır vaziyettedir.

4-Araç görüldüğü şekilde ihale edilip o şekilde teslim edilecektir.

5-Satışı yapılacak Aracın satış bedeli ilgilisi tarafından 7 iş günü mesai bitimine kadar tamamı peşin olmak üzere Belediyemiz veznesine yatırıldıktan sonra 3 gün içerisinde teslim olunacaktır.

6- İhaleden doğacak her türlü vergi, resim, ve harçlarla ilgili bilumum masraflar alıcı tarafından karşılanacaktır.

7-1-Mercedes Benz Kamyon Muhammen bedeli KDV dahil 350.000,00 TL. geçici teminatı %3 10.500,00 TL 2-Mercedes Benz Çöp Kamyonu 130.000,00 TL geçici teminatı 3.900,00 TL 3-Dodge PD AS 950 Fargo Kamyon 420.000,00 TL geçici teminatı 12.600,00 TL 4-Hidromek HMK 102 s İş Makinası 1.200.000,00 TL geçici teminatı 36.000,00 TL 5-Renault 19 Europa 1.4 RN Taksi 140.000,TL olup, Geçici teminatı 4.200,00 TL dir.

8-İhaleye katılacak Taliplilerin ihale konusu menkul malların tüzel veya özel kişi adına katılacakları takdirde noterden tasdikli asıl veya suret vekaletnameyi Encümene ibraz etmeleri şarttır. Ayrıca resmi kurumlar/Belediyeler adına ihaleye gireceklerden görevlendirme yazısı istenecektir. Taliplilerin açık adres göstermeleri şarttır.

9-İhale sırasında hazır bulunmayan ve noterden tasdikli vekaletnameye haiz bir vekil göndermeyen Resmi Kurumlar/Belediyeler adına Encümenden görevlendirme yazısı olmayan talipliler ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

10-İhale bittikten sonra zam ve tenzil kabul edilemez.

11-Taliplilerin ihale konusu malı görmüş ve ona göre teklifte bulunmuş sayılacağından daha sonra bu mallar hakkında herhangi bir itirazda bulunamazlar. Ayrıca aynen teslim almaları şarttır.

12-Yukarıda belirtilen süreler içinde talipli satış bedelini yatırmadığı takdirde ihale fesh edilir ve Teminatları irat kaydedilir.

13- Talipliler mevcut şartnameyi okuyup aynen kabul ederek imzaladıktan sonra şartname hükümlerine aykırı hareket ve istekte bulunamazlar.

İlgililere İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                                                                  25.06.2024 
                                                                                                                                                                                                  İlhan KOÇAK
                                                                                                                                                                                               Belediye Başkanı

#ilangovtr Basın No ILN02052476