Mülkiyeti  Belediyemize  ait  Çay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Salih Paşa Parkı içerisinde bulunan Çay ocağı ve kullanım alanları, Yeşilöz Mahallesinde Doğusunda Reis Bey Caddesi ,Kuzeyinde 597 Ada 5 Parselde bulunan Yaklaşık 829 m2 park alanı içerisindeki büfe ile birlikte kullanım alanları, Çay Mah. Hal Sokak No:13 te bulunan Oto yıkama  yerlerinin Kiralanması, İlçemiz mücavir alan içerisinde oluşan ambalaj atıklarının kaynağından ayrı olarak toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi ile ilgili imtiyaz hakkının devredilmesi işi ile İlçenin Çay  Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2.kat No 87/6 -7-8 numaradaki  bağımsız işyerleri ve Yenidoğan mahallesi 1873 ada 5 parselde bulunan arsanın satışı  2886 sayılı D.İ.Kanunu’nun 45.Maddesine göre  açık teklif usulü ile ihalesi  yapılacaktır.

a)Kiralama

 Adres

Muhammen
Bedeli(1 Yıllık)

%3 Geçici Teminat Tutarı (TL

İhale Tarih ve Saati

Çay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Salih Paşa Parkı içerisinde bulunan Çay ocağı ve kullanım alanları

140.000,00 TL+KDV

 12.600,00 TL

02/07/2024
14:00

İlçemiz mücavir alan içerisinde oluşan ambalaj atıklarının kaynağından ayrı olarak toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi ile ilgili imtiyaz hakkının devredilmesi işi

72.000,00+KDV

6.480,00 TL

02/07/2024
 14:00

Yeşilöz Mahallesinde Doğusunda Reis Bey Caddesi ,Kuzeyinde 597 Ada 5 Parselde bulunan Yaklaşık 829 m2 park alanı içerisindeki büfe ile birlikte kullanım alanları

12.000,00 TL+KDV

1.080,00 TL

02/07/2024
14:00

Çay Mah. Hal Sokak No:13 te bulunan Oto yıkama  yeri

12.000,00 TL+KDV

  1.080,00 TL

02/07/2024
14:00

b)Satış

ADRES

Ada

Parsel

Alanı (m2)

Niteliği

Muhammen
Bedeli (TL)

%3 Geçici Teminat Tutarı (TL)

İlçenin Çay  Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2.kat No 87/6 numaradaki  bağımsız işyeri

1310

2

51

Büro

1.000.000,00

30.000,00 TL

İlçenin Çay  Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2.kat No 87/7 numaradaki  bağımsız işyeri

1310

2

46

Büro

1.000.000,00

30.000,00 TL

İlçenin Çay  Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2.kat No 87/8 numaradaki  bağımsız işyeri

1310

2

43

Büro

1.000.000,00

30.000,00 TL

Yenidoğan Mah.

1873

5

616,84

Arsa

925.260,00 TL

27.800,00 TL

2.) Kiralama ve Satış  İhalesine  katılacak olanlar ihale dosyasını Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Biriminden 250,00TL bedelle satın alabilirler ve ücretsiz görebilirler

İhaleye katılabilmek için dosya satın alınması zorunludur. Hazırlanan ihale dosyaları ihale saatine kadar Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine  teslim edilecektir.

3.Kiralama ve Satış  İhalesi :02/07/2024 Salı  günü saat 14:00da Belediye Encümen toplantı salonunda Encümen huzurunda ilan sırasına göre yapılacaktır.

4   İhaleye iştirak etmek isteyeceklerden istenilecek belgeler

4.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri  her  ihale içinde idareye sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ihaleye katılım başvurusu (dilekçe).

    1) Gerçek kişi olması halinde Nüfus müdürlüğünden alınacak adrese dayalı nüfus kaydı ve nüfus cüzdanı fotokopisi,

    2) Tüzel kişi olması halinde:

        -Ticaret sicil gazetesi,

        -İmza beyannamesi veya imza sirküleri

b)Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar,

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

d) İdareye borcu olmadığına dair belge,

   1) Sorgun Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.

e) Çay mahallesi Çay ocağı ve kullanım alanları, Yeşilöz mahallesi 597 ada 5 parselde yer alan büfe ve kullanım alanları ile Çay mahallesinde bulunan oto yıkama yerinin kiralanması ihalesine katılacak olanlar Kurum, Kuruluş veya Özel sektörde bu işi yaptığına dair En az 3 yıl İş deneyimi gösterir Sözleşme ve belgeler.

5. 2886 sayılı D.İ.Kanunu’nun 29.Maddesine göre Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

                                                                                                                                        Mustafa Erkut EKİNCİ
                                                                                                                                          Belediye Başkanı

#ilangovtr Basın No ILN02049903