Yozgatlılar aman dikkat: İkinci elde zam kapıda Yozgatlılar aman dikkat: İkinci elde zam kapıda

Meclis salonunda düzenlenen toplantıda Sorgun ilçesine bağlı Kapaklı köyüne Güneş Enerji Santrali projesi yapımı meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi.

Gündemin birinci maddesinde İl Genel Meclis Başkanlığına havale edilen İl Özel İdaresi 2024 yılı yatırım ve çalışma programı ilgili komisyona havale edildi.
Gündemin ikinci maddesinde Komisyon toplantılarına üst üste üç defa mazeretsiz olarak katılmayan üyenin üyeliği meclis kararı ile düşürülebilir hükümlerince İl Genel Meclis üyesi Mikail Demir savunmasını verdiğinden, üyenin vermiş olduğu savunmasının İl Genel Meclis üyeliğine devam etmesi oy birliği ile kabul edildi.

3
Gündemin üçüncü maddesinde Sorgun ilçesine bağlı Kapaklı köyünde tapunun 110 ada, 283 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın üzerine yapımı planlanan Güneş Enerji Santrali projesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Hazırlanan raporu Komisyon Başkanı Ekrem İlker okudu. Okunan rapor oy birliği ile kabul edildi.
Başkan İlker yaptığı açıklamada, “İlimiz Sorgun ilçesine bağlı Kapaklı köyünde tapunun 110 ada, 283 nolu parselinde (Eski Çekerek-Beyyurdu ve 116 ada, 2 parsel ve Sorgun Kapaklı 110 ada, 187 Parsel) kayıtlı taşınmaz üzerine yapımı planlanan Güneş Enerji Santrali (GES) projesi için hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 32’nci maddesi uyarınca uygulama imar planı önerisinin incelendiği,  projeyle alakalı kamu kurum ve kuruluşları görüşlerinin alındığı, alınan görüşler kapsamında DSİ 12.Bölge Müdürlüğünün 2245197 sayılı yazısında taşınmazın DSİ projeleri içerinde kalmadığından bir sakınca bulunmadığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 5900431 sayılı yazılarında Valilik Makamının 08 Haziran 2022 tarih ve E.5874867 sayılı Olurlarıyla tarım dışı kullanıma tahsisi edildiği, toprak koruma projesine uyulması şartı ile tarım dışı amaçla kulanım izni verilmesinde sakınca bulunmadığı, ÇEDAŞ İl Müdürlüğünün 21 Nisan 2022 tarih ve 45892 sayılı yazılarında; sistem üzerinde yapılan inceleme sonucunda bir sakınca bulunmadığı, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 2446579 sayılı yazılarında, parselde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu açısından bir sakınca bulunmadığı, hafriyat aşamasında herhangi bir buluntu veya kalıntıya rastlanması durumunda 2863 sayılı yasa kapsamında ilgili birimlere haber verilmesini, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 3508324 sayılı yazılarında Çevre Düzeni Planı Plan Hükümlerinde atıfta bulunulmuş, planlama aşamasında ilgili kurumların görüşünün alınmasını müteakip İl özel İdaresinin yetkili olduğu, Kayseri Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 4299874 sayılı yazılarında 2863 sayılı kanun kapsamında tabiat varlığı, doğal sit alanı ve özel çevre koruma bölgesi statüsünde bulunmadığı, İl Afet Acil Durum Müdürlüğünün 303182 sayılı yazılarında, 7269 sayılı kanun kapsamında değerlendirildiği bir sakınca bulunmadığı, Sağlık Müdürlüğü 129-00164281468 ve 129-00164027863 sayılı yazısı ekinde sunulan raporlarda çevre sağlığı açısından bir sakınca bulunmadığı, Yozgat İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 10 Mayıs 2022 tarih ve 13989 sayılı yazılarında 2.Sınıf İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (GSM) sınıfına girdiği belirtilmiştir.

4

Başkan İlker, "Bahis konusu parselin 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli halihazır haritası Valilik Makamı Adına İl Özel İdaresi Genel Sekreterlik Makamınca 09/02/2023 tarihinde Onaylandığı, İmar planına esas olarak hazırlanan Jeolojik, Jeoteknik Etüt raporu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İnceleme Komisyonu tarafından incelenerek 26.07.2023 tarihinde imzalandığı, plan üzerinde yapılan incelemede Güneş Enerjisi Santraline hizmet edecek idari binasının Emsal: 0.10, Yençok: 6.50 metre, güneş panelleri emsale tabi olmadığı, tüm cephelerden 5 metre yapı yaklaşma sınırı olarak belirlendiği dosya arasında bilgilerden ve yerindeki incelemeden anlaşılmıştır. Sorgun ilçesine bağlı Kapaklı köyünde tapunun 110 ada, 283 nolu parselinde (Eski Çekerek-Beyyurdu ve 116 ada, 2 parsel ve Sorgun Kapaklı 110 ada, 187 Parsel) kayıtlı taşınmaz üzerine yapımı planlanan Güneş Enerji Santrali (GES) projesi için hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 32. maddeleri hükümlerinin uygulanması komisyonumuzca uygun görülmüştür” ifadelerini kullandı. (Alpaslan Demir)

Kaynak: İleri Gazetesi