Çetin Özataç kimdir? Çetin Özataç neden öldü? Çetin Özataç kimdir? Çetin Özataç neden öldü?

Dede Korkut, Oğuz Türklerinin eski destanlarında yüceltilmiş ve kutsallaştırılmış bir figürdür. Bozkır yaşamının geleneklerine ve törelerine derin bir bilgiye sahip olan bu yarı-efsanevi bilge, Türkler'in en eski destanı olan Dede Korkut Kitabı'ndaki hikayelerin anlatıcısı ozandır.

Dede Korkut (1)

Tarihi kaynaklarda ve Oğuz rivayetlerinde adı bazen "Korkut", bazen de "Korkut Ata" olarak geçer. Batı Türkçesinde ise genellikle "Dede Korkut" olarak bilinir. Sirderya havzasındaki halk anlatılarına göre bir baksı (Şaman) olarak tanıtılan Dede Korkut, yazılı kaynaklarda ise hükümdarlara vezirlik ve müşavirlik yapmış bir Müslüman Türk velisi olarak tanımlanır. İslâm'ı kabul etmeden önce Oğuzların kâhini (kam, baksı) olarak bilinirken, İslâmlaşma sürecinde kültürel değişimlere paralel olarak evliya kimliği kazandığı düşünülmektedir.

Kazak ve Kırgız bahşılarının önde gelen figürlerinden biri olarak da tanınan Dede Korkut'a göre, Kırgız şamanlarına kopuz çalmayı ve türkü söylemeyi öğretmiştir.

Dede Korkut (3)

Tarihi kaynaklardaki bilgiler Dede Korkut'un hayatı hakkında farklılıklar gösterse de, İlhanlı veziri Reşidüddin'in eseri Câmiü't tevârih'te en eski tarihî kaynaklardan biri olarak ondan bahsedilmektedir. Reşidüddin'e göre, Korkut Bayat boyundan olup Kara Hoca'nın oğludur ve 295 yıl yaşamıştır. Oğuz sülalesinin dokuzuncu hükümdarı İnal Sır Yavkuy zamanında ortaya çıkmış ve onuncu hükümdar Kayı İnal Han ile birlikte üç sonraki Oğuz hükümdarının müşavirliğini yapmıştır.

Kaynak: Haber Merkezi