Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2024 yılında Yozgat dahil 81 ilde yürütülecek olan (SOGEP) – Anadoludakiler programına ilişkin proje teklif çağrısı başladı.

ORAN’dan yapılan açıklamada, “SOGEP Programının amacı programın uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır. Anadoludakiler markası ile de topraklarımızın zenginliğinin dijital platformda paylaşılarak yerel üreticilerin desteklenmesi, geleneksel kültürün yaşatılması ve yerel potansiyellerin keşfedilmesi amaçlanmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Oran’dan Proje Teklif Çağrısı1

Açıklamanın devamında: “Hazırlanacak projelerin aşağıda yer alan önceliklerden en az bir tanesi ile ilişkili, asgari 1 Milyon lira bütçeli ve asgari eş finansman tutarının proje bütçesinin yüzde 25’i kadar olması ön koşuldur. İstihdam edilebilirliği artırmak, Sosyal girişimcilik ve yenilikçilik, Sosyal içerme, Sosyal sorumluluk. Öncelik kapsamında yalnızca kâr amacı güden kurumlar başvuru sahibi olarak proje sunabilir. Kâr amacı güden kuruluşların başvuru sahibi olduğu sosyal sorumluluk projelerinde eş finansman katkısı asgari yüzde 50’dir.”

SOGEP kapsamında Anadolu’dakiler markası altında desteklenecek projelere ilişkin kriterlilerden şu şekilde bahsedildi:

“Projede yerel kültürel ve coğrafi değerlerin korunması ve yaşatılması, Yerel ürünlerin ve üretim tekniklerinin korunarak gelecek nesillere aktarılması.

Oran’dan Proje Teklif Çağrısı

SAYGILI ÜRETİM KRİTERLERİ

Projede çevre dostu yöntemlerin kullanılması (temiz enerji, atık yönetimi vb), Saygılı üretim kriterlerine uygunluk, sürdürülebilir tarım uygulamalarının teşvik edilmesi.

GELENEĞİ YAŞATIRKEN TİCARET HACMİ YARATAN

Projede yerel geleneğin ve kültürel mirasın korunması ve yaşatılması ile geleneksel üretim tekniklerinin korunması ve geliştirilerek ticaret hacminin artırılması, dijital pazarlara erişim.

KÜLTÜR MİRASI İLE TEKNOLOJİ BULUŞMASI

Geleneksel üretim yöntemlerinin korunması ve modern teknolojinin entegre edilerek verimliliğin artırılması, yenilikçi tasarım ve teknolojilerle geleneksel üretimin buluşturulması, anadolu'nun kültür mirasının canlı tutulması için geleneksel ve yerel bilginin hatırlanması, yeni nesil ile teknoloji aracılığıyla buluşturulması ve yaşatılması.

SOSYAL GİRİŞİMCİLİK

O isim Yozgat'a geliyor! O isim Yozgat'a geliyor!

Yerel ürünlere yönelik sosyal girişimciliğin desteklenmesi ve temiz üretim, yerel iş ve sağlıklı ürünlere erişim konularında ekonomik değer yaratılması, gıda güvenliği ve dayanıklılığı, kentsel kırsal gıda sistemleri (yerel gıda sistemi), gıda israfını azaltmak (döngüsel gıda), sosyal gastronomi, yeni nesil çiftçiler.

KALKINMA ODAKLI TURİZM MODELİ

Yerel kültürün ve ürünlerin yaratıcı ve özgün biçimlerde deneyimlenmesi için yaparak öğrenme ve deneyimleme fırsatlarının sunulması ve hikayelerin yerinde deneyimlenmesinin teşvik edilmesi.

Deneyim turizmi, yaratıcı turizm, yerel hikayeler, hikayenin deneyimi, yerel kültür deneyimleri, yerel ürün, üretim atölyeleri.

Bakanlık

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

Kâr amacı gütmeyen veya belirli ölçüde kamu yararı gözeten, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri uygun başvuru sahipleridir. Kâr amacı güden kuruluşlar, sosyal sorumluluk projeleri için başvuru sahibi, diğer projelerde ise ancak iştirakçi olabilirler. Kâr amacı güden kuruluşların başvuru sahibi olduğu sosyal sorumluluk projelerinde eş finansman katkısı asgari yüzde 50’dir.

DESTEKLENMEYECEK PROJELER VE PROJE BİLEŞENLERİ

Temel sosyal hizmet sunumuna yönelik yenilikçi niteliği olmayan projeler, yurtdışı gezi ile yurtdışı seminer, konferans, eğitim vb. faaliyetleri içeren proje kalemleri, sosyal yardım ve nakdi sosyal transfer mahiyetindeki unsurlar içeren projeler, okul derslerini takviye amaçlı etüt faaliyetleri ve sınavlara hazırlık amacı taşıyan kurs projeleri, proje amaçları ile ilişkilendirilmemiş ve sürdürülebilirliği zayıf eğitim faaliyetlerine odaklanan projeler, hali hazırda başka bir kurum tarafından rutin olarak sunulan hizmetleri içeren projeler, hedef kitle ile faaliyetleri arasında ilişki kurulamayan projeler, sosyal sorunların tespiti ve bu sorunların çözümüne ilişkin sosyal araştırma, analiz ve raporlama faaliyetleriyle sınırlı projeler.

BAŞVURU SÜRECİ

Program kapsamında paydaşlar tarafından SOGEP – Anadoludakiler programına ilişkin sunulacak projelerin bilgi formu, faaliyet planı ve bütçesinin hazırlanması, bu dokümanların (bilgi formu, taslak faaliyet planı ve bütçenin) 18 Temmuz 2024 (Perşembe) tarihine kadar Ajansa resmi yazı ile ve [email protected] adresine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir.”

Muhabir: Alpaslan Demir