Kurban Kesmenin Sahih Olmasının Şartları Nelerdir?

Kurbanın rüknü, kesilmesi caiz olan bir hayvanı kesmektir Kesilen bu kurbanın sahih olabilmesi için iki şart lâzımdır:

Kurban Kesmenin Sahih Olmasının Şartları Nelerdir?

Kurbanın rüknü, kesilmesi caiz olan bir hayvanı kesmektir Kesilen bu kurbanın sahih olabilmesi için iki şart lâzımdır:

02 Kasım 2010 Salı 09:19
970 Okunma
Kurban Kesmenin Sahih Olmasının Şartları Nelerdir?
Kurbanın rüknü, kesilmesi caiz olan bir hayvanı kesmektir Kesilen bu kurbanın sahih olabilmesi için iki şart lâzımdır:
    1 - Vakit: Kurbanın kesim vakti, Kurban bayramının birinci günü fecrin doğuşundan itibaren, üçüncü gün güneş batıncaya kadarki üç günlük süredir Bu müddet içinde kurbanın kesilmesi şarttır Bu vakitler dışında kurban kesilmesi sahih olmaz Kurbanı gece kesmek mekruhtur
    2 - Kesilecek hayvanın ayıplardan sâlim olması Allah`a kurbiyet ve ibâdet maksadıyla kesilecek hayvanların kusursuz ve ayıpsız olmasına müslümanların dikkat etmeleri, Peygamberimizin birçok hadîslerinde emredilmiştir
    Bu ayıplar iki kısma ayrılır:
    1 - Çok ayıp sayılan ve o hayvanın kurban edilmesine dînen mâni olan büyük özürler
    2 - Az ayıp sayılan ve hayvanın kurban edilmesini kerahetle câiz kılan küçük kusurlardır
Çok Ayıp Sayılan Özürler Nelerdir?
    Çok ayıp sayılan özürlerin başlıcaları şunlardır:
    1 - İki gözü veya bir gözü kör
    2 - Kesilecek yere yürümeye gücü yetmeyecek derecede topal
    3 - Kulakları veya sadece bir kulağı kesik
    4 - Tamamen dişsiz veya dişlerinin çoğu dökmüş
    5 - Boynuzlarının ikisi veya biri kökünden kırılmış
    6 - Kuyruğunun yarısı veya 3`te birinden fazlası kesilmiş
    7 - Hayaları veya memelerinin uçları kopmuş
    8 - Kemiklerinde ilik kalmayacak kadar zayıf ve düşkün hayvan
    9 - Doğuştan kulağı ve kuyruğu olmayan
    10 - Zapt u rabt altına alınıp sürüye gönderilemeyecek kadar çok deli hayvan
    11 - Pislik yiyen hayvan Bunlar da usûlü üzere temizlenmedikçe kurban edilmeleri câiz olmaz
    Az Kusurlu Sayılan Haller Nelerdir?
    1 - Gözleri şaşı veya zayıf gören hayvan
    2 - Bir ayağı topal, fakat diğer üçü ile aksayarak da olsa yürüyebilen hayvan
    3 - Doğuştan boyunsuz veya boynuzu az kırılmış hayvan
    4 - Kulakları delik ve yarık veya uçları sarkmış ve kesilmiş hayvan
    5 - Dişlerinin bâzısı düşmüş hayvan
    6 - Otlamasına mâni olmayacak derecede az deli hayvan
    7 - Kuyruğunun veya hayalarının veya kulağının bir kısmı kesik (üçte ikiden fazlası var) hayvan
    8 - Doğuştan küçük kulaklı hayvan
    9 - Uyuz, fakat toplu hayvan
    10 - Tenasül uzvu iptal edilmiş, yani, burulmuş hayvan
Hangi Ayıplar Hayvanın Kurban Olmasına Mani Olur?
    Bilindiği üzere kurban bir ibadettir Bunun için kurbanlık hayvanların kusursuz olmaları esastır Her kusur olmasa da bazı kusurlar kurbana manidir Bu kusurlar kısaca şunlardır:
    -İki veya bir gözü kör olan,
    -Aşırı derecede zayıf olan,
    -Kesim yerine yürüyerek gidemeyecek derecede aksak olan,
    -Kulağının, kuyruğunun veya tenasül organının üçte birinden fazlası gitmiş olan,
    -Dişlerinin yarıdan fazlası düşmüş olan,
    -Doğuştan kulağı ve tenasül organı olmayan,
    -Koyun ve keçide bir, sığırda iki memesi kurumuş olan,
    -Burnu kesilmiş olan,
    -Dilinin çoğu kesilmiş olan,
    -Ölüm derecesinde hasta olan
    Böyle kusuru olan hayvanları kurban etmek câiz değildir Bunun için kurbanlık satın alınırken kusurlu olup olmadığına dikkat etmek gerekir
    Kurban, bayram namazı kılınan yerlerde namazdan sonra olmak üzere bayramın ilk üç günüdür (Şafiîlerde dördüncü günü de olabilir)
    Arefe günü veya bayramın ilk üç gününden sonra kurban kesmek, kurban olmaz Peygamberimiz buyuruyor :
    "Bu günümüzde yapacağımız ilk şey bayram namazı kılmaktır Sonra evlerinize dönüp kurban kesmek olacaktır Her kim böyle yaparsa sünnetimize uygun iş yapmış olur Kim önce kurban keserse o da ancak ailesine bir et sunmuş olur, bu kestiği kurban olmaz''
    Standart Kurban Sünnete Uygun Olarak Nasıl Kesilir? Kurban keserken okunacak dualar nelerdir?
    Kurban Sünnete Uygun Olarak Nasıl Kesilir? Kurban keserken okunacak dualar nelerdir? Mumsema İslam Arşivi Kurban Sünnete Uygun Olarak Nasıl Kesilir? Kurban keserken okunacak dualar nelerdir?
Kurban Sünnete Uygun Olarak Nasıl Kesilir?
Kurban Sünnete Uygun Olarak Nasıl Kesilir? Kurban keserken okunacak dualar nelerdir?
Kurban keserken okunacak dualar nelerdir?
    Kurbanda müstehap olan şeyler:
    Eyyâm-ı nahr'dan önce kurbanlığı bağlamak Hayvana kurbanlık nişanı takmak, işaretlendirmek Kesilecek yere güzellikle, eziyet vermeden götürmek Yemek borusu, nefes borusu ve iki şahdamarını kesmek ve keserken acele davranmak Boğazlamayı enseden değil boğazdan yapmak Kendi kurbanını kendisi kesmek, kesemiyorsa müslümana kestirmek Ehl-i kitab'tan birine kestirmek mekruhtur Hayvanı kıbleye karşı kesmek Hayvan kesilirken orada hazır bulunmak Dua etmek ve besmeleden önce veya sonra:
    "Allahümme minke ve leke salatî nusukî ve mahyâye ve mematî lillahi Rabbil-Alemine lâ şerike lehu ve bizalike Umirtu ve ene mine'l-müslimîn"
    "Ey Rabbim bu senden ve yine sanadır Namazım, kulluğum, kurbanım, ölümüm ve dirimim eşi benzeri olmayan âlemlerin Rabbi Allah içindir Ben bununla emrolundum ve teslim olanlardanım" demek Dua ile besmeleyi birbirinden ayırmak Besmeleden önce veya sonra dua etmek, Besmele ile beraber dua etmek mekruhtur Kurban olacak hayvanın imkan ölçüsünde en semizi, en büyüğü olması Eyyâm-ı nahr'ın ilk günü gündüzleyin kesmek Kurban bıçağının çok keskin olması Hayvanı kesildikten sonra soğumaya ve canın iyice çekilmeye bırakılması, soğumadan ve can çekilmeden önce yüzmek mekruhtur Kurban sahibinin kurban etinden yemesi Çünkü bu Allah'ın bir ziyafetidir Etinden başkalarına vermek (Kâsânî, Bedâyîu's-Sanâyi', Kahire, 1327-28/1910, V, 78-81)
    Kurban Bayramında kesilmek üzere satın alınmış olan hayvan kesilmez ve bayram günleri geçerse, hayvanın tasadduk edilmesi gerekir Bu konuda zengin ve fakir aynı hükme tabidir Zengin olan kişi ise kurbanlık alsın veya almasın kurban kesmediği takdirde kurbanın kıymetini tasadduk etmesi gerekir Ertesi yıla bırakamaz (Mehmed Mevkufâtî, Mevkûfât, (sadeleştiren: Ahmed Davudoğlu), İstanbul 1980, II, 329)
    Ölüye kurban keseceğini söyleyen bir kimse, kurbanını bayram günlerinde kesmesi ona vacib olur
Kurban günleri kaç gündür? hangi günlerde kurban kesilir?
    Hanefi mezhebinde Bayramın 3 günü, Şafii mezhebinde Bayramın 4günü ikindi ezanına kaar yani 3 buçuk gün
Kurban Edilecek Hayvanlar ve Vasıfları Nelerdir?
    Kurban şu üç cins hayvandan olur:
    1 - Koyun ve keçi
    2 - Sığır Mandalar da sığır cinsinden sayılır
    3 - Deve Bunlar dışında kalan hayvanlardan kurban olmaz Bu üç cins hayvanın hem dişisinden, hem de erkeğinden kurban olur Fakat koyun ve keçinin erkeği daha efdaldir Koyun ve keçi bir yaşını, sığır iki yaşını, deve ise 5 yaşını doldurmadan kesilmemelidir Ancak koyun 6 aylık olduğu halde bir yaşındaki gibi cüsseli ve gösterişli ise, kurban edilmesi câizdir Keçinin ise bir yaşını doldurması şarttır Kurbanlık hayvanın toplu, gösterişli ve semiz olması da şarttır Bir koyun ve keçi yalnız bir kişi adına kurban edilebilir Sığır cinsinden bir hayvanı veya bir deveyi, bir kişi kurban edebileceği gibi, 7`ye kadar (yedi de dahil) kişi de ortaklaşa kurban edebilirler Bu yedi kişinin de Allah rızası için kurban kesmek niyetinde olmaları şarttır İçlerinden biri kurbana niyet etmeksizin sırf et almak için iştirâk etse, hiçbirinin kurbanı sahih olmaz Katılanların sayısının tek veya çift olması mühim değildir Ortaklar kurbandan hisselerini tartarak ayırmalıdırlar Götürü usûlü ile taksim câiz olmaz.
    Kurban Edilecek Hayvanlar ve Vasıfları Nelerdir? Az Kusurlu Sayılan Haller Nelerdir?
     Mumsema İslam Arşivi Kurban Edilecek Hayvanlar ve Vasıfları Nelerdir? Az Kusurlu Sayılan Haller Nelerdir?
    Az Kusurlu Sayılan Haller Nelerdir?
    Kurban Edilecek Hayvanlar ve Vasıfları Nelerdir? Az Kusurlu Sayılan Haller Nelerdir?
    1 - Gözleri şaşı veya zayıf gören hayvan.
    2 - Bir ayağı topal, fakat diğer üçü ile aksayarak da olsa yürüyebilen hayvan.
    3 - Doğuştan boyunsuz veya boynuzu az kırılmış hayvan.
    4 - Kulakları delik ve yarık veya uçları sarkmış ve kesilmiş hayvan.
    5 - Dişlerinin bâzısı düşmüş hayvan.
    6 - Otlamasına mâni olmayacak derecede az deli hayvan.
    7 - Kuyruğunun veya hayalarının veya kulağının bir kısmı kesik (üçte ikiden fazlası var) hayvan.
    8 - Doğuştan küçük kulaklı hayvan.
    9 - Uyuz, fakat toplu hayvan.
    10 - Tenasül uzvu iptal edilmiş, yani, burulmuş hayvan...
Kurban Edilecek Hayvanlar ve Vasıfları Nelerdir?
    Kurban şu üç cins hayvandan olur:
    1 - Koyun ve keçi.
    2 - Sığır. Mandalar da sığır cinsinden sayılır.
    3 - Deve.
    Bunlar dışında kalan hayvanlardan kurban olmaz.
    Bu üç cins hayvanın hem dişisinden, hem de erkeğinden kurban olur. Fakat koyun ve keçinin erkeği daha efdaldir.
    Koyun ve keçi bir yaşını, sığır iki yaşını, deve ise 5 yaşını doldurmadan kesilmemelidir.
    Ancak koyun 6 aylık olduğu halde bir yaşındaki gibi cüsseli ve gösterişli ise, kurban edilmesi câizdir. Keçinin ise bir yaşını doldurması şarttır.
    Kurbanlık hayvanın toplu, gösterişli ve semiz olması da şarttır.
    Bir koyun ve keçi yalnız bir kişi adına kurban edilebilir.
    Sığır cinsinden bir hayvanı veya bir deveyi, bir kişi kurban edebileceği gibi, 7'ye kadar (yedi de
    dahil) kişi de ortaklaşa kurban edebilirler.
    Bu yedi kişinin de Allah rızası için kurban kesmek niyetinde olmaları şarttır. İçlerinden biri kurbana niyet etmeksizin sırf et almak için iştirâk etse, hiçbirinin kurbanı sahih olmaz.
    Katılanların sayısının tek veya çift olması mühim değildir.
    Ortaklar kurbandan hisselerini tartarak ayırmalıdırlar. Götürü usûlü ile taksim câiz olmaz.
    Eti Yenen Hayvanların Yenmeyen Kısımları Nelerdir?
    Eti yenen hayvanlardan 7 şey yenmez. Haramdır.
    1) Hayvanlardan akıp çıkan kan,
    2) Erkeklik âleti,
    3) Dişilik âleti,
    4) Erkeklerde yumurtalar (husyeler),
    5) Et içinde toparlak guddeler,
    6) İdrar torbası (mesane),
    7) Öd kesesi...
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol